Ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải: ‘Đại hội XIII là bước ngoặt với sự nghiệp phát triển đất nước’

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã kết thúc thành công tốt đẹp với rất nhiều văn kiện quan trọng được thông qua có ý nghĩa quyết định với sự nghiệp cách mạng, đổi mới phát triển của đất nước.

05/02/2021 10:55:19

Phóng viên Tạp chí Bóng đá đã có cuộc trao đổi với đồng chí Lê Khánh Hải – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xung quanh sự kiện chính trị đặc biệt của đất nước những ngày vừa qua.

Đồng chí Lê Khánh Hải – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ tịch VFF

PV: Đại hội Đảng lần thứ XIII đã khép lại với rất nhiều dấu ấn lịch sử. Với tư cách là một đại biểu tham dự Đại hội và được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cảm xúc của ông lúc này như thế nào?

Ông Lê Khánh Hải: Được góp mặt tại sự kiện chính trị đặc biệt như Đại hội Đảng lần thứ XIII là một vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm đối với bất cứ đại biểu nào. Chúng ta đều biết, Đại hội XIII là dấu mốc lịch sử trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Chúng ta bước sang một giai đoạn phát triển mới với rất nhiều thời cơ, thách thức cần phải có một nhận thức luận, một chiến lược, một chương trình hành động phù hợp để thúc đẩy nhanh hơn nữa khát vọng dựng xây Tổ quốc. Như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu trong ngày khai mạc, với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội lần này hướng đến chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí và quyết tâm phát triển đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Có thể thấy, những chủ đề mà Đại hội thảo luận, thông qua đều là những vấn đề mang ý nghĩa thời đại với cách mạng Việt Nam. Chúng ta nhìn lại công cuộc đổi mới để có thêm những bài học kinh nghiệm sâu sắc, những vấn đề mang tính lý luận được đúc rút từ thực tiễn công cuộc đổi mới mà Đảng đã dẫn dắt dân tộc trong mấy chục năm qua. Và đến lúc này, chúng ta có thể tự hào khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đã bước qua những giai đoạn lịch sử, kiến tạo những giá trị đặc biệt làm nền tảng căn bản cho đất nước giai đoạn tiếp theo. Chúng ta cũng thấy được xu thế phát triển tất yếu của cách mạng, của đất nước. Nói như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là “tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”.

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải tham dự Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam – Ảnh: HOÀNG MINH

Những nội dung cụ thể được Đại hội thảo luận và ban hành Nghị quyết tại Đại hội lần này là gì, thưa ông?

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011 – 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Các văn kiện được thông qua đều được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn; đồng thời là kết tinh hài hòa giữa ý Đảng với lòng dân. Bên cạnh đó, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm các đồng chí có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó. Đại hội cũng đã bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Việc đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục đảm nhiệm cương vị Tổng Bí thư là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, quyết định tới sự thành công của Đại hội và quá trình thực hiện các mục tiêu chiến lược của Đảng tới đây.

Ông nói về việc thực hiện các mục tiêu chiến lược của Đảng sau Đại hội. Vậy chúng ta cần làm gì để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống?

Tại phiên bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo: Ngay sau Đại hội, tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Tinh thần khẩn trương, nghiêm túc thực hiện Nghị quyết cần được lan tỏa, bởi nói như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Đại hội xong mới chỉ là bắt đầu.

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải (bên trái) và Tổng biên tập Tạp chí Bóng đá Nguyễn Văn Phú tại Trung tâm báo chí của Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam – Ảnh: DUY LINH

Với Văn phòng Chủ tịch nước, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII sẽ được tiến hành như thế nào, thưa ông?

Văn phòng Chủ tịch nước là cơ quan giúp việc của Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước, có chức năng nghiên cứu, tham mưu tổng hợp và tổ chức phục vụ các hoạt động của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của hiến pháp và pháp luật. Trong đó, Văn phòng phối hợp với các cơ quan Trung ương tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của hiến pháp và pháp luật liên quan đến lĩnh vực lập pháp, hành pháp, tư pháp, quốc phòng-an ninh; thực hiện chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng thời, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước về các hoạt động đối nội và đối ngoại… Chúng tôi sẽ sớm phổ biến, triển khai Nghị quyết của Đại hội XIII đối với những lĩnh vực mà Văn phòng Chủ tịch nước đang đảm trách. Tinh thần của chúng tôi là khẩn trương, nghiêm túc và có chương trình, hành động cụ thể, đồng thời luôn xác định phải có sự đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Vậy còn đối với bóng đá Việt Nam và VFF thì sao, thưa ông?

Chúng ta đã thấy sức lan tỏa đặc biệt mà bóng đá tạo ra với cộng đồng thông qua những chiến thắng làm nức lòng quần chúng trong quá khứ. Năm 2020, bóng đá Việt Nam đã thực hiện thành công nhiệm vụ kép mà Chính phủ đặt ra, đó là vừa thi đấu vừa chống dịch. Bóng đá phản ánh xã hội. Bóng đá cũng thể hiện sự phát triển của xã hội. Chúng tôi cũng xác định mục tiêu cho mình, đó là thúc đẩy những giá trị chuyên nghiệp để qua đó, sớm hoàn thành mục tiêu chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, bóng đá cũng phải xây dựng tầm nhìn phát triển và thực hiện nó một cách nghiêm túc để tạo ra giá trị đặc biệt cho cộng đồng. Việc chuyên nghiệp hóa bóng đá phải đi cùng với xây dựng nền tảng căn bản cho bóng đá Việt Nam, đó là bóng đá học đường, bóng đá cộng đồng, đào tạo trẻ. Đồng thời, phải xây dựng tư duy đổi mới trong quản trị nhằm thúc đẩy nhanh hơn nữa quá trình chuyên nghiệp hóa. Tôi nghĩ rằng, thời gian tới đây, bóng đá Việt Nam sẽ có rất nhiều việc phải làm và đòi hỏi phải có sự dấn thân một cách thực sự mới mong chuyển tải được tinh thần đổi mới mà Đảng đang phát động.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi! 

Nguồn: Tạp chí Bóng đá