Chùm ảnh Đại hội thường niên LĐBĐVN năm 2021 khóa VIII (nhiệm kỳ 2018-2022)