Thông báo số 4 về việc chấp thuận đề nghị đổi tên của đội U9 Thanh Hóa

Ban Tổ chức (BTC) giải đã nhận được công văn số 08/CV-VH ngày 18 tháng 2 năm 2022 của Công ty Cổ phần Việt Hùng về việc đề nghị đổi tên đội bóng của đội U9 Thanh Hóa. Về vấn đề này, BTC giải chấp thuận cho đội U9 Thanh Hóa đổi tên thành đội U9 Việt Hùng Thanh Hóa theo như đề nghề nghị trên.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA