Thông báo: Đăng ký đơn vị trung gian tại LĐBĐVN

  01/04/2021 16:07:48

Thực hiện nghĩa vụ của LĐBĐQG theo điều 3 khoản 6 Quy chế làm việc với Đơn vị trung gian của Liên đoàn Bóng đá quốc tế (FIFA) quy định: “ Vào cuối tháng 3 hàng năm, các Liên đoàn Bóng đá quốc gia có nghĩa vụ công bố tên của các Đơn vị trung gian đã tham gia các giao dịch cho Câu lạc bộ và/hoặc cầu thủ cũng như tổng số tiền thù lao mà các CLB và/hoặc cầu thủ đã trả cho Đơn vị trung gian”. Ngày 25/3/2021, LĐBĐVN gửi Công văn số  385/LĐBĐVN-PL& TCCT đề nghị các CLB bóng đá Ngoại hạng và Hạng nhất báo cáo LĐBĐVN về việc CLB và các cầu thủ thuộc CLB sử dụng dịch vụ Đơn vị trung gian trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021 theo quy định.

Theo đó, có một số CLB gửi văn bản báo cáo là CLB và các cầu thủ thuộc CLB không sử dụng dịch vụ Đơn vị trung gian trong khi một số CLB không gửi văn bản phúc đáp nên được hiểu là CLB và các cầu thủ thuộc CLB đó không sử dụng dịch vụ Đơn vị trung gian (theo nội dung Công văn số 385/LĐBĐVN-PL& TCCT, ngày  25/3/2021).