Quyết định về việc đình chỉ thi hành một phần biện pháp kỷ luật đối với ông Nguyễn Thành Long Giang

Ngày 26/12/2022 Ban kỷ luật LĐBĐVN đã ban hành Quyết định số 629/QĐ-LĐBĐVN về việc đình chỉ thi hành một phần biện pháp kỷ luật đối với ông Nguyễn Thành Long Giang. Nội dung như sau:

– Đình chỉ thi hành một phần biện pháp kỷ luật đối với ông Nguyễn Thành Long Giang, nguyên cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Đồng Nai tại Quyết định kỷ luật số 147/QĐ-LĐBĐVN ngày 15/4/2015 của Ban kỷ luật LĐBĐVN.

Ông Nguyễn Thành Long Giang phải chịu thời gian thử thách là 06 tháng theo Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN.

– Ông Nguyễn Thành Long Giang được tham gia các hoạt động bóng đá do LĐBĐVN quản lý, tổ chức kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.