Quyết định về việc đình chỉ thi hành một phần biện pháp kỷ luật đối với ông Lê Quang Hùng

Ngày 1/3/2023, Ban kỷ luật LĐBĐVN đã ban hành Quyết định số 64/QĐ-LĐBĐVN về việc đình chỉ thi hành một phần biện pháp kỷ luật đối với ông Lê Quang Hùng, nguyên cầu thủ của CLB bóng đá Xi măng The Vissai Ninh Bình, tại Quyết định kỷ luật số 542/QĐ-LĐBĐVN ngày 25/12/2014 của Ban kỷ luật LĐBĐVN. Nội dung như sau:

– Đình chỉ thi hành một phần biện pháp kỷ luật đối với ông Lê Quang Hùng, nguyên cầu thủ của CLB bóng đá Xi măng The Vissai Ninh Bình, tại Quyết định kỷ luật số 542/QĐ-LĐBĐVN ngày 25/12/2014 của Ban kỷ luật LĐBĐVN.

Ông Lê Quang Hùng phải chịu thời gian thử thách là 06 tháng theo Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN (sửa đổi, bổ sung năm 2023).

– Ông Lê Quang Hùng được tham gia các hoạt động bóng đá do LĐBĐVN quản lý, tổ chức kể từ ngày Quyết định có hiệu lực.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.