Giảm thời hạn kỷ luật đối với ông Vũ Đức Sơn (trợ lý HLV đội Phù Đổng)

Ngày13/7/2018, Ban kỷ luật VFF đã ban hành quyết định số 302/QĐ-LĐBĐVN về việc giảm thời hạn kỷ luật đối với ông Vũ Đức Sơn – trợ lý HLV đội Phù Đổng. Nội dung như sau:

– Giảm thời hạn đình chỉ làm nhiệm vụ từ 02 trận xuống 01 trận đối với ông Vũ Đức Sơn, trợ lý huấn luyện viên đội Phù Đổng.

– Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban tổ chức bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2018, các đơn vị, cá nhân có liên quan, ông Vũ Đức Sơn và đội Phù Đổng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.