Hướng đến Đại hội LĐBĐVN khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2026)

11/08/2022 10:49:39

Theo Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) lần thứ 10, LĐBĐVN sẽ tổ chức Đại hội khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2026) vào trung tuần tháng 11/2022. Để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này, LĐBĐVN đã thành lập Ban tổ chức Đại hội và các Tiểu ban thuộc BTC Đại hội.

Ngay khi được thành lập, các Tiểu ban thuộc BTC Đại hội, trong đó các Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban nội dung, Tiểu ban Đại biểu- Lễ tân- Nghi thức, Tiểu ban Tài chính cơ sở vật chất… đã tổ chức các cuộc họp phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của từng thành viên trong Tiểu ban để tiến hành các công tác chuẩn bị, đáp ứng chất lượng và tiến độ công việc.

Trên cơ sở Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành LĐBĐVN lần thứ 10 khóa VIII (nhiệm kỳ 2018-2022) và căn cứ tình hình phát triển Bóng đá Việt Nam trong những năm qua cũng như dự báo tình hình phát triển bóng đá trong những năm tới, với mục tiêu xây dựng LĐBĐVN theo hướng đổi mới, vững mạnh và hoạt động có hiệu quả, BTC Đại hội đã hoàn thiện dự thảo Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra LĐBĐVN khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2026) và đã được các tổ chức thành viên của LĐBĐVN thông qua, làm cơ sở cho công tác tổ chức Đại hội.

Ngày 5/8/2022, BTC Đại hội đã gửi văn bản tới các tổ chức thành viên đề nghị đề cử nhân sự cho Ban chấp hành và Ban Kiểm tra LĐBĐVN khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2026).

Một trong những điểm đáng chú ý trong Đề án nhân sự, đó là: Ban Chấp hành LĐBĐVN khóa IX gồm 17 uỷ viên, trong đó có: 01 Chủ tịch, 03 Phó Chủ tịch và 13 Ủy viên. Tổ chức thành viên có quyền đề cử từ 01 đến tối đa 17 ứng cử viên tham gia Ban Chấp hành LĐBĐVN khóa IX. Mỗi ứng cử viên phải được ít nhất hai Tổ chức thành viên đề cử bằng văn bản

Ban Kiểm tra gồm: 01 Trưởng ban và 02 Ủy viên. Thành viên Ban Kiểm tra không được là ủy viên Ban Chấp hành. Tổ chức thành viên có quyền đề cử từ 01 đến tối đa 03 ứng cử viên tham gia Ban Kiểm tra LĐBĐVN khóa IX (trong đó có 01 Trưởng Ban và 02 Ủy viên).

Các Tổ chức thành viên sau khi hoàn thiện Danh sách có thể gửi về LĐBĐVN ngay từ thời điểm này theo các cách sau: nộp bản gốc trực tiếp tới LĐBĐVN (hạn cuối 17h00 ngày 06/9/2022) hoặc qua chuyển phát nhanh (hạn cuối ngày 06/9/2022, tính theo dấu bưu điện) hoặc scan gửi tới hòm thư điện tử của LĐBĐVN (trước 24h00 ngày 06/9/2022). Sau ngày 06/9/2022, LĐBĐVN không tiếp nhận Danh sách đề cử nhân sự.

Website LĐBĐVN xin giới thiệu chi tiết Đề án Nhân sự và Thủ tục đề cử.

ĐỀ ÁN NHÂN SỰ

A/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I/ Mục đích

1/ Đối với nhân sự Ban Chấp hành

– Lựa chọn nhân sự uy tín, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ quản lý và tổ chức hoạt động bóng đá để Đại hội LĐBĐVN khóa IX xem xét, bầu vào Ban Chấp hành và các chức danh chủ chốt của LĐBĐVN.

– Lựa chọn Ban Chấp hành LĐBĐVN khóa IX đoàn kết, trí tuệ, có khả năng tập hợp, phát huy được sự tham gia và nguồn lực của toàn xã hội để phát triển bóng đá Việt Nam bền vững.

2/ Đối với nhân sự Ban Kiểm tra

Lựa chọn nhân sự đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ, quy chế, quy định, nghị quyết của LĐBĐVN, các hoạt động kinh tế, tài chính và các hoạt động khác của LĐBĐVN, của các tổ chức, đơn vị trực thuộc LĐBĐVN và các thành viên để Đại hội LĐBĐVN khóa IX xem xét, bầu vào Ban Kiểm tra LĐBĐVN.

II/ Yêu cầu

– Công tác chuẩn bị nhân sự phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, khoa học, tuân thủ Điều lệ, phù hợp với thực tiễn bóng đá Việt Nam; các nhân sự được lựa chọn phải đáp ứng được các tiêu chuẩn của từng chức danh.

– Công tác xây dựng Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra LĐBĐVN phải góp phần thực hiện khẩu hiệu của Đại hội: “Xây dựng nền bóng đá phát triển bền vững”.

– Ban Chấp hành LĐBĐVN có tính kế thừa, phát triển và đổi mới. Trong Ban Chấp hành cần có sự cân đối hợp lý giữa đại diện các cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn, các Tổ chức thành viên và các cá nhân có uy tín trong xã hội có khả năng đóng góp cho bóng đá, đảm bảo phát huy sức mạnh tập thể vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

B/ CƠ CẤU

1/ Ban Chấp hành

Ban Chấp hành gồm 17 uỷ viên, trong đó có: 01 Chủ tịch, 03 Phó Chủ tịch và 13 Ủy viên. Mỗi ứng cử viên phải được ít nhất hai Tổ chức thành viên đề cử bằng văn bản.

Các ủy viên Ban Chấp hành có thể được phân công phụ trách các Ban chức năng hoặc lĩnh vực hoạt động cụ thể của LĐBĐVN theo quy định của Điều lệ LĐBĐVN.

2/ Ban Kiểm tra

Ban Kiểm tra gồm: 01 Trưởng ban và 02 Ủy viên. Thành viên Ban Kiểm tra không được là ủy viên Ban Chấp hành (Điều 43 Điều lệ LĐBĐVN).

C/ TIÊU CHUẨN CÁC CHỨC DANH TRONG BAN CHẤP HÀNH

I/ Tiêu chuẩn ủy viên Ban Chấp hành

Theo khoản 5 Điều 35 Điều lệ LĐBĐVN quy định:

Phải là công dân Việt Nam từ 25 (hai mươi lăm) tuổi trở lên, phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm trong công việc; hiểu biết và có kinh nghiệm trong hoạt động bóng đá hoặc hoạt động thể thao chuyên nghiệp; có năng lực quản lý, chỉ đạo và điều hành; tự nguyện và có khả năng bố trí thời gian để tham gia các hoạt động của Ban Chấp hành LĐBĐVN; được các Tổ chức thành viên tín nhiệm; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành kỷ luật, án phạt.

I/. Chủ tịch LĐBĐVN

Ngoài các tiêu chuẩn của ủy viên Ban Chấp hành LĐBĐVN, Chủ tịch LĐBĐVN phải đáp ứng các tiêu chí sau:

– Có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết đối với sự phát triển của bóng đá Việt Nam;

– Am hiểu sâu sắc về bóng đá; có tư duy ở tầm chiến lược; có tư tưởng cải cách, đổi mới hoạt động của LĐBĐVN phù hợp với tình hình mới; có kinh nghiệm trong hoạt động đối ngoại;

– Có kinh nghiệm quản lý, chỉ đạo, tổ chức điều hành các cơ quan, tổ chức lớn;

– Có uy tín trong xã hội và trong giới chuyên môn;

– Có khả năng tập hợp, quy tụ và phát huy năng lực của các uỷ viên Ban Chấp hành, các Tổ chức thành viên để phát triển bóng đá Việt Nam.

III/ Các Phó Chủ tịch LĐBĐVN

1/ Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn

Ngoài các tiêu chuẩn của ủy viên Ban Chấp hành LĐBĐVN, Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn phải đáp ứng các tiêu chí sau:

– Có uy tín trong giới chuyên môn, trong cộng đồng những người hoạt động nghề nghiệp về bóng đá;

– Am hiểu sâu sắc về chuyên môn bóng đá; có kinh nghiệm quản lý, hoạch định chiến lược, chỉ đạo và điều hành hoạt động bóng đá ở tầm vĩ mô.

  1. Phó Chủ tịch phụ trách Tài chính và Vận động tài trợ

Ngoài các tiêu chuẩn của ủy viên Ban Chấp hành LĐBĐVN, Phó Chủ tịch phụ trách Tài chính và Vận động tài trợ phải đáp ứng các tiêu chí sau:

– Am hiểu và có kinh nghiệm trong hoạt hoạt động tài chính, thương mại;

– Có năng lực quản trị; có khả năng hoạch định, xây dựng và chỉ đạo triển khai các cơ chế, chính sách nhằm huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển bóng đá Việt Nam;

– Có khả năng tập hợp, huy động sự tham gia, tài trợ, hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong hoạt động bóng đá.

3/ Phó Chủ tịch phụ trách Truyền thông và Đối ngoại

Ngoài các tiêu chuẩn của ủy viên Ban Chấp hành LĐBĐVN, Phó Chủ tịch phụ trách Truyền thông phải đáp ứng các tiêu chí sau:

– Có kinh nghiệm hoạt động truyền thông; có khả năng trong việc tổng hợp, phát ngôn, quan hệ báo chí, quan hệ công chúng;

– Có mối quan hệ tốt đối với các cơ quan truyền thông nhằm phối hợp, gắn kết hiệu quả giữa các cơ quan truyền thông với LĐBĐVN trong công tác truyền thông phát triển bóng đá.

D/ TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA

1/ Có phẩm chất đạo đức tốt và tinh thần trách nhiệm trong công việc;

2/ Có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật;

3/ Có uy tín và được các Tổ chức thành viên tín nhiệm; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành kỷ luật, án phạt.

THỦ TỤC ĐỀ CỬ

1/ Tổ chức thành viên hoàn thiện Danh sách đề cử nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra LĐBĐVN khóa IX (nhiệm kỳ 2022 – 2026) (mẫu số 01), liên hệ và nhận được sự đồng ý tham gia ứng cử của người được đề cử:

– Đối với nhân sự Ban Chấp hành LĐBĐVN khóa IX: Tổ chức thành viên có quyền đề cử từ 01 đến tối đa 17 ứng cử viên tham gia Ban Chấp hành LĐBĐVN khóa IX (trong đó có 01 Chủ tịch; 03 Phó Chủ tịch phụ trách các lĩnh vực: Chuyên môn, truyền thông và đối ngoại, tài chính và vận động tài trợ; 13 Ủy viên);

– Đối với nhân sự Ban Kiểm tra LĐBĐVN khóa IX: Tổ chức thành viên có quyền đề cử từ 01 đến tối đa 03 ứng cử viên tham gia Ban Kiểm tra LĐBĐVN khóa IX (trong đó có 01 Trưởng Ban và 02 Ủy viên);

2/ Tổ chức thành viên đề cử nhân sự chức danh nào thì ghi đầy đủ thông tin của nhân sự được đề cử chức danh đó. Trường hợp không đề cử chức danh nào thì bỏ trống dòng có chức danh đó trong Danh sách đề cử và ghi rõ tổng số nhân sự được đề cử vào cuối danh sách.

3/ Danh sách đề cử nhân sự phải có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu của Tổ chức thành viên.

4/ Quy định về việc nộp Danh sách đề cử

4.1 Hình thức và thời hạn nộp:

– Tổ chức thành viên nộp bản gốc Danh sách đề cử theo một trong hai hình thức và thời hạn như sau:

+ Nộp trực tiếp Danh sách đề cử tại Trụ sở cơ quan LĐBĐVN hạn cuối 17h00 ngày 06/9/2022;

Hoặc:

+ Gửi Danh sách đề cử theo hình thức chuyển phát nhanh hạn cuối ngày 06/9/2022. Ngày, giờ gửi Danh sách đề cử cho LĐBĐVN được tính theo dấu bưu điện.

– Tổ chức thành viên có thể gửi bản scan Danh sách đề cử vào địa chỉ email vanphong@vff.org.vn trước 24h00 ngày 06/9/2022 nhưng phải đảm bảo gửi bản gốc Danh sách đề cử cho LĐBĐVN theo 01 trong 02 hình thức và thời hạn tại mục 4.1.

– LĐBĐVN không tiếp nhận Danh sách đề cử nhân sự sau ngày 06/9/2022.

4.2 Địa chỉ nhận và thông tin liên hệ:

– Liên đoàn Bóng đá Việt Nam – Đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

– Thông tin liên hệ: Bà Hoàng Thị Hải Yến – Phó Chánh Văn phòng LĐBĐVN, số điện thoại: 0904247442.