Chương trình hoạt động của ĐT U16 QG trong năm 2011 (dự kiến)

TT

Công việc

Thời gian

Địa điểm

I

Tập trung 1 đợt  (50 ngày)

6/6 – 25/7

Trung tâm Đào tạo BĐ trẻ VN

 

Tập huấn trong nước

7/6 – 6/7

Trung tâm Đào tạo BĐ trẻ VN

 

Thi đấu   AFF Cúp

7/7 – 24/7

Nước ngoài

 

Về nước

25/7

 

II

Tập trung 2 đợt  (49 ngày)

8/8 – 26/9

Trung tâm Đào tạo BĐ trẻ VN

 

Tập huấn trong nước

9/8 – 7/9

Trung tâm Đào tạo BĐ trẻ VN

 

Thi đấu  VL AFC  Cúp

8/9 – 25/9

Nước ngoài

 

Về nước

26/9