Ban giải quyết khiếu nại

STT

Họ và tên

Chức danh

Liên hệ

1

Chu Hồng Thanh

Trưởng ban

chuhongthanh2003@yahoo.com

Tel: 0947.328.999

2

Nguyễn Mạnh Thảo

Uỷ viên

 

3

Lê Đăng Tùng

Uỷ viên

 

4

Nguyễn Văn Huệ

Uỷ viên

 

5

Đào Hồng Cường

Uỷ viên