Ban giải quyết khiếu nại

STT

Họ và tên

Chức danh

Liên hệ

1

Chu Hồng Thanh

Trưởng ban

 

 

2

Dương Vũ Lâm

P. Trưởng ban

 

3

Trần Duy Ly

Uỷ viên

 

4

Nguyễn Văn Huệ

Uỷ viên

 

5

Đào Hồng Cường

Uỷ viên