Ban chấp hành

VFF Khóa IX (2022- 2026)

Uỷ viên Ban chấp hành (Đại hội bầu): 17 người

Địa điểm tổ chức: Khách sạn Grand Plaza, đường Trần Duy Hưng, Hà Nội.

THƯỜNG TRỰC BAN CHẤP HÀNH

Ông Trần Quốc Tuấn

Chủ tịch

Ông Trần Anh Tú

Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn

Ông Nguyễn Xuân Vũ

Phó Chủ tịch phụ trách Truyền thông

Ông Nguyễn Trung Kiên

Phó Chủ tịch phụ trách Tài chính & Vận động Tài trợ

Ông Nguyễn Quốc Hội

Uỷ viên Thường trực BCH

Ban kiểm tra

Trưởng Ban:

Ông Nguyễn Hiền Lương

02 uỷ viên:

Ông Trần Phát Tài
Ông Lê Hoàng Tùng

Ban chấp hành

1. Ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch LĐBĐVN
2. Ông Trần Anh Tú - Phó Chủ tịch LĐBĐVN
3. Ông Nguyễn Xuân Vũ - Phó Chủ tịch LĐBĐVN
4. Ông Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch LĐBĐVN
5. Nguyễn Quốc Hội - Uỷ viên Thường trực BCH
6. Ông Nguyễn Tấn Anh - Ủy viên BCH
7. Ông Trương Sỹ Bá - Ủy viên BCH
8. Ông Cao Tiến Đoan - Ủy viên BCH
9. Ông Trần Huy Đức - Ủy viên BCH
10. Ông Đỗ Mạnh Dũng - Ủy viên BCH
11. Ông Văn Trần Hoàn - Ủy viên BCH
12. Ông Trần Anh Minh - Ủy viên BCH
13. Ông Đỗ Văn Nhật - Ủy viên BCH
14. Ông Trần Văn Quỳnh - Ủy viên BCH
15. Ông Hồ Hồng Thạch - Ủy viên BCH
16. Ông Lê Văn Thành - Ủy viên BCH
17. Ông Võ Văn Thư - Ủy viên BCH