Ông Trần Quốc Tuấn đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Ủy ban thi đấu AFC