Highlights | U15 Việt Nam - U15 Hong Kong | Nỗ lực bất thành