U18 Việt Nam hứng khởi tập luyện, hướng đến giấc mơ châu lục