Hoàng Đức: Đây sẽ là bước đà quan trọng trong sự nghiệp của em