BTC SEA Games 30 đồng ý điều chỉnh phân loại hạt giống theo đề nghị của Việt Nam