Điều lệ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (sửa đổi, bổ sung năm 2014)
2014-05-21 11:52:12

>> Điều lệ Liên đoàn bóng đá Việt Nam

(Phệ duyệt kèm theo Quyết định số 234/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Nguồn : vff.org.vn

Chia sẻ mạng xã hội:
Viết bình luận của bạn ở đây ...